Font Size

Layout

Cpanel

Aktuálne o vzdelávaní

Jún 2009

Od apríla 2009 sa skupiny sebaobhajcov, ktoré sa stretávajú pravidelne raz za týždeň, stali súčasťou významného projektu Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý sa realizuje na pôde Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.

V praxi to znamená aj to, že na seminároch pre sebaobhajcov sme sa venovali témam ako Masmédiá (TV, rozhlas, tlač...), Internet a informovanosť prostredníctvom internetu, Európska Únia, Voľby do európskeho parlamentu, a v posledných dňoch prebiehajú semináre na tému Verejná doprava a jej prístupnosť pre ľudí s mentálnym postihnutím.

Čítať ďalej...

Oznam pre účastníkov vzdelávacích kurzov

Vzdelávacie kurzy prebiehajúce na centrále ZPMP v SR budú pokračovať aj v januári.

Začneme od 14. januára 2014 na Heydukovej ul. číslo 25 v Bratislave.

                                                                                                   Tešíme sa na Vás

Septembrové novinky

September 2009

Začiatkom septembra sa v projekte Spoločne proti diskriminácií ľudí s mentálnym postihnutím uskutočnilo viacero významných aktivít.

V prvom rade svetlo sveta uzreli hneď tri informačné brožúry, určené širokej verejnosti – Podporované rozhodovanie, Podporované rozhodovanie v ľahko-čitateľnom štýle a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Spoločne s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v ľahko-čitateľnom štýle, ktorý bol vydaný už v priebehu leta, tak tvoria štvoricu základných materiálov, ktorými chceme medzi širokou verejnosťou šíriť osvetu a presadzovať pozitívnu zmenu v životoch ľudí s mentálnym postihnutím.

Čítať ďalej...

Obsahová správa za obdobie 16. 3. - 31. 5. 2009

Marec - máj 2009

Podrobná správa podprojektu „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím“ za aktivity:

 • Manažment projektu
 • Vzdelávanie 
 • Príprava a vydanie informačných brožúr 
 • Právny monitoring a analýzy 
 • Medzisektorová spolupráca 
 • Publicita

Aktivita č. 1 – Manažment projektu:

Cieľom aktivity bolo zabezpečenie realizácie naplánovaných aktivít, aby sa začali riešiť čiastkové úlohy a napĺňať jednotlivé ciele projektu. Úlohou koordinátora bolo zabezpečenie personálneho, finančného, administratívneho a strategického manažmentu a monitoring jednotlivých aktivít projektu.

Personálny manažment – projektový tím:

Koordinátorka projektu: Mgr. Iveta Mišová
Zodpovedná za administratívnu agendu: Valéria Farbová
Zodpovednosť za účtovníctvo: UMO, s.r.o. Malacky
Zodpovedná za aktivitu č.2 Vzdelávanie: Bc. Miroslava Vávrová
Zodpovedný za aktivitu č. 3 Príprava a vydanie informačných brožúr: Mgr. Marián Horanič
Zodpovedná za aktivitu č. 4 Právny monitoring a analýzy: JUDr. Zuzana Stavrovská
Zodpovedná za aktivitu č.5 Medzisektorová spolupráca: Mgr. Iveta Mišová
Zodpovedný za aktivitu č. 6 Publicita: Mgr. Marián Horanič

Úlohou koordinátora a zodpovedných členov projektového tímu bolo manažovanie celého projektu, zaštítenie jednotlivých odborných aktivít a dohliadanie nad realizáciou čiastkových cieľov.

Finančný manažment
bol zameraný na stanovenie priorít projektu v súlade s plánom, na rozdelenie zdrojov medzi rôzne aktivity a určenie úrovne a smeru činností, ktoré je potrebné   vykonať, na poskytovanie súhrnných informácií o finančnej situácii a ďalších plánoch. Koordinátorka projektu v spolupráci s účtovníčkou a administratívnou pracovníčkou sledovali priebežnú finančnú situáciu, plnenie rozpočtu, zabezpečovali súlad príjmov a výdavkov, zodpovedné a zodpovedajúce nakladanie s prostriedkami. Ďalej sledovali, aby vynakladanie rozpočtových prostriedkov bolo  len v schválenej výške a na schválené účely.

Administratívny manažment
bol zameraný na komplex úloh a činností zabezpečujúcich spisovú službu. Zodpovednosť za poriadok v spisovej manipulácii  patrí medzi dôležité funkcie. Administrátor zabezpečoval spisovú manipuláciu, t.j. súhrn činností, vykonávaných s písomnosťami – najmä príjem písomností, ich triedenie, zapisovanie, označovanie, obeh, vybavovanie, odosielanie.

Strategický manažment
bol zameraný na zabezpečovanie profesionálneho  a zároveň participatívneho prístupu všetkých aktérov zapojených do projektu.  Boli stanovené čiastkové ciele v súlade s plánom projektu, spôsoby spolupráce a komunikácie. Zvolená stratégia a taktika je nasmerovaná k zabezpečeniu particívnosti, interaktivity, integrácie a kontinuálnosti.

Monitorovanie a hodnotenie

Kontrola projektu bola zabezpečovaná prostredníctvom pravidelných pracovných stretnutí projektového  tímu a pracovných stretnutí členov jednotlivých aktivít. Spoločné monitorovacie stretnutie  tímu A2 sme mali 8. apríla 2009, tímu A3 sme mali 12. mája 2009 tímu A4 sme mali 3. apríla 2009, a 12. júna 2009 monitorovacie stretnutie celého projektového tímu bolo 23.4.2009, ďalšie je naplánované na 30. jún 2009.
Okrem týchto stretnutí sa priebežne konali pracovné stretnutia jednotlivých zodpovedných koordinátorov a lídrov. Mesačne sme sledovali priebeh obsahu aktivít a financovanie.

Aktivita č. 2 Vzdelávanie:

Mesiac marec predstavoval najmä čas na prípravu pracovných materiálov, priestor pre diskusie a spracovávanie nových nápadov.
Na príprave pracovných materiálov – resp. pracovných listov písaných v ľahko-čitateľnom štýle (easy-to-read) pre účastníkov seminárov sebaobhajcov, sa okrem koordinátora spolupodieľali 4 lídri seminárov, menovite Mgr. Miroslava Petrovičová, Bc. Ivan Vyskočil, Lucia Hudáková a Mgr. Vladimír Franček. Vyrobené boli pracovné listy Komunikácia, Komunikačné bariéry, Samostatnosť, Sebaobsluha, Kto mi pomáha? Lídri s koordinátorom komunikovali svoje potreby ohľadom práce so skupinou. Hovorilo sa najmä o spôsoboch riešenia konfliktov v skupine (lídri boli poučení ako postupovať), o zásadách písania ľahko-čitateľného štýlu, a o potrebe praktického prevedenia tém jednotlivých seminárov. V mesiaci marec bola tiež vyrobená nástenná tabuľa, ktorá bude počas celej dĺžky trvania projektu zverejňovať informácie v ľahko-čitateľnom štýle pre účastníkov seminárov. Tabuľa bola umiestnená v priestoroch Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. V mesiaci apríl sa v aktivite Vzdelávanie začali konať semináre pre sebaobhajcov. Celkový počet seminárov v mesiaci apríl bol 12, počet účastníkov seminárov bol 26.

V mesiaci apríl sa realizovali dve pracovné stretnutia koordinátora s lídrami : 8.4. a 16.4.2009. Počnúc mesiacom apríl a pokračujúc v mesiaci máj bola počas 5 stretnutí sebaobhajcom predstavená téma „Informovanosť prostredníctvom médií a internetu“, konkrétne: Úvod do médií, televízia, Rozhlas, Tlač, Internet. Pracovné listy k týmto témam boli vypracované v ĽČŠ = ľahko-čitateľnom štýle, s ktorého prípravou boli oboznámení všetci lídri. V mesiaci apríl koordinátorka vybavila exkurziu do Univerzitnej knižnice v Bratislave.

V mesiaci máj pokračovalo organizovanie seminárov pre sebaobhajcov. Celkový počet seminárov v mesiaci máj bol 12, počet účastníkov seminárov bol 29. Dňa 11.5.2009 sme so skupinkou záujemcov/sebaobhajcov absolvovali exkurziu v Univerzitnej knižnici v Bratislave. V mesiaci máj sa realizovalo jedno pracovné stretnutia koordinátora s lídrami: 13.5.2009. V dňoch 20.5. a 21.5.2009 sa na stretnutiach sebaobhajcov rekapitulovala a zhodnocovala téma „Informovanosť prostredníctvom médií a internetu“. Každý líder si pripravil otázky z témy (5 ks), ku ktorej vypracoval pracovný list, a koordinátorka zostavila prehľadný test na základe podkladov od lídrov. Na stretnutí sebaobhajcov 20.5. a 21.5. 2009 si taktiež každý líder podľa vlastnej potreby a uváženia upravil pracovný list „Pravidlá“, na základe ktorého si so skupinou ujasnil význam pravidiel a prípadne zoznam pravidiel, ktoré si skupina určila, pozmenil.

Počnúc mesiacom máj a pokračujúc v mesiaci jún boli účastníkom predstavené tieto témy:
„Voľby do európskeho parlamentu“ a „Verejná doprava“. Téma verejná doprava bola rozpracovaná na viaceré stretnutia, nakoľko bola obsahovo veľmi široká. Na stretnutiach 26.5. a 27.5.2009 bol medzi sebaobhajcov distribuovaný leták o voľbách do európskeho parlamentu v ľahko-čitateľnom štýle.

Koordináciu zabezpečovala Bc. Vávrová.

Aktivita č. 3 Príprava a vydanie informačných brožúr:

V sledovanom období sa začali práce súvisiace s vydaním informačných brožúr. V období marec – máj sme pripravovali obsah brožúry: Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím s komentárom a druhej brožúry s rovnomenným názvom v ľahko zrozumiteľnom jazyku Easy – to – read.

Spracovávali sa komentáre k vybraným článkom dohovoru, ktoré majú podstatný význam pre komunitu ľudí s mentálnym postihnutím (5,9,12,14,19,24,27).  Prvá časť pripravovanej brožúry bude komentár a vzadu text Dohovoru. Medzitým sa zmenila situácia v tom, že sa robil na MPSVR SR nový preklad textu Dohovoru. Boli sme prizvaní do pracovnej skupiny a JUDr. Stavrovská sa zúčastnila rokovania (podrobne v aktivite č.4). Vzhľadom k tomu, že sa text zmení, posunie sa vydanie brožúry z objektívnych príčin na začiatok septembra. Z tohto dôvodu budeme žiadať o presun finančných prostriedkov na ďalší štvrťrok. Na spracovaní obsahu brožúry sa doteraz podieľali JUDr. Stavrovská, Mgr. Mišová, PhDr. Záhorcová, jazyková úprava Mgr. Pekárová, Mgr. Jarolínová.

Vydanie dohovoru v easy-to-read začalo komunikáciou so zahraničnými partnermi v rámci organizácie Inclusion Europe. Niektoré organizácie sa pokúsili vydať dohovor v anglickom jazyku, dali sme si urobiť preklad, avšak bolo potrebné urobiť veľa úprav, zásahov a diskusií po právnej stránke a zrozumiteľnosti textu. Preklad je prílohou č. 1 tejto správy. Nakoniec sme našli spoločný kompromis a v súčasnej dobe je verzia u grafičky. Problém bol v tom, ako určiť mieru zrozumiteľnosti skupiny ľudí s mentálnym postihnutím, ktorá je tak veľmi rozmanitá. Na spracovaní sa spolupodieľali JUDr. Stavrovská, Mgr. Mišová, jazyková úprava Mgr. Pekárová, Mgr. Jarolínová. Do tlače pôjde brožúrka v auguste. Obsah - text a tlač brožúry Podporované rozhodovanie a jeho verzia easy-to-read je naplánovaná na júl – august 2009.

Koordináciu zabezpečoval Mgr. Horanič.

Aktivita č.4 Právny monitoring a analýzy:

Práce na projekte začali 16.03.2009 a termín ukončenia je december 2009.

Analýza súčasného stavu fungovania opatrovníctva osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo tejto spôsobilosti boli pozbavení v celom rozsahu
a
Analýza Článku 12 Dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím so zameraním sa na hľadanie východísk pre koncepciu reformy.

V období od marca 2009 sme začali pracovať s literatúrou, internetom za účelom sústreďovania čo najväčšieho obsahu právnych podkladov z rozhodovacej činnosti súdov a to nielen rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, ale aj zahraničných. Pracovali sme na  vyhľadávaní odborných článkov z právnickej literatúry a časopisov. Významným zdrojom sú rozhodnutia súdov týkajúce sa ochrany ľudských práv vo veci zásahov do osobnosti človeka, ochrany jeho osobnosti ako aj rozhodnutia vo veci opatrovníckych konaní.

Kľúčovou činnosťou bola práca s internetom a systémom právnych informácií ako sú JASPI, ASPI, EPI na www.epi.sk, www.justice.gov.sk, ktorá je stránkou Ministerstva spravodlivosti SR,  www.llp.cz, je to stránka Ligy lidských práv v Českej republike a www.justice.cz, na ktorej je zverejnená verzia nového Občianskeho zákonníka v Českej republike.

Vyhľadávacia činnosť bol a je sprevádzaná pracovnými stretnutiami so sudcami, rodičmi, získavanie skúseností a poznatkov rodičov, ktorých dieťa s mentálnym postihnutím má byť, je alebo bolo účastníkom konania o spôsobilosti na právne úkony, vedenie rozhovorov so samotnými účastníkmi konania o spôsobilosti na právne úkony, vnímanie toho, čo sa zmení ako aj ich vôle, či takéto rozhodnutie je pre nich nevyhnutné.

Posúdenie postavenia opatrovníkov, skúmanie ich kompetencií, dohľad  súdu nad konaním opatrovníka, schopnosť opatrovníka vypočuť vôľu toho koho zastupuje a rešpektovanie jej.

Paralelne sme začali riešiť otázky správneho výkladu Článku 12 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) a s tým súvisiaceho prekladu.

Nadviazali sme spoluprácu so zástupcami medzinárodnej organizácie MDAC z Maďarska, právnikmi Marošom Matiaškom a Zuzanou Duraiovou, ktorí pôsobia v Českej republike v Brne.  Zorganizovali sme s nimi dve pracovné stretnutia a to dňa 3.4.2009 a 12.06.209, ktoré sa konali v priestoroch RC ZPMP v SR. Na stretnutiach nám kolegovia predstavili reformu opatrovníctva v Českej republike a spôsob postupu pri vytvorení platformy pre presadenie zmeny. Oboznámili nás s postupom ratifikácie Dohovoru v Českej republike, ako aj s vypracovanou analýzou  MPSVaR v Českej republike k Dohovoru. Dohodli sme sa na ďalšom postupe pri odovzdávaní informácií a o výmene materiálov a spolupráci v tomto podprojekte. Dňa 12.06.2009 sme sa opäť pracovne stretli za účelom dohody o strategických krokoch pri postupe ratifikácie Dohovoru s podrobným zameraním na Článok 12 a spracovania pripomienok k materiálu, ktorý nám bol začiatkom júna 2009 predložený na pripomienkovanie. Materiál bol predkladaný na rokovanie pracovnej skupiny pri Rade vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím a to Návrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Materiál predkladal PhDr. Juraj Džupa, riaditeľ odboru EÚ a medzinárodnej spolupráce MPSVR SR.   Spracovali sme pripomienky nielen k samotnému Dohovoru ale aj k dôvodovej správe a predkladacej správe.  Dňa 25.06.2009 so sa zúčastnila pracovného stretnutia na MPSVR SR na prejednanie pripomienok od jednotlivých mimovládnych organizácií zastupujúcich práva osôb so zdravotným postihnutím. Naše pripomienky boli prijaté a bola vyzdvihnutá kvalita ich obsahu v celom rozsahu. Cieľom práce tejto pracovnej skupiny je v októbri 2009 predložiť materiál na poradu vedenia MPSVR SR, následne sa bude konať vonkajšie pripomienkové konanie, v novembri by mala materiál prerokovať vláda SR a v decembri postúpiť do NR SR. Pripomienky sú prílohou č. 2 tejto správy.

Aktivity realizovala a organizovala Judr. Zuzana Stavrovská.


Aktivita č. 5 Medzisektorová spolupráca

...je naplánovaná na jeseň 2009.


Aktivita č. 6 Publicita:

Priebeh a obsah aktivity:
Obsahom aktivity v marci období bolo predovšetkým detailné oboznámenie sa s celkovým znením projektu Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím a následne oboznámenie sa s dôležitými dokumentmi, ktoré ovplyvňujú realizáciu celého projektu, ale aj aktivitu Publicita.

Išlo o dokumenty: Príručka pre konečného prijímateľa, Pravidlá pre publicitu.

Okrem toho sa v sledovanom období začalo pracovať na príprave plánu publicity pre projekt.
V apríli prebehlo dokončenie plánu publicity, jeho prezentácia na stretnutí projektového tímu. Okrem toho bola vypracovaná vstupná informácia o projekte na webe konečného prijímateľa.

S tým súviseli i stretnutia s webmasterom konečného prijímateľa a začiatok prác na detailnom rozpracovaní štruktúry informácií o projekte, ktoré boli a sú uverejňované na webe konečného prijímateľa www.zpmpvsr.sk

V máji pokračovalo napĺňanie webovej stránky konečného prijímateľa informáciami o projekte. Obnášalo to spracovanie podkladov od koordinátorov jednotlivých aktivít a komunikáciu s webmasterom. Začala príprava tlačených výstupov projektu. Najbližšia pripravovaná propagácia projektu bude na Deň krivých zrkadiel na verejnosti.

Plán publicity projektu Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím

1. Trvanie aktivity: 1. marec 2009 - 30. október 2010

2. Charakteristika aktivity:

Publicita je nevyhnutná aktivita pre úspešnú realizáciu projektu. Nie je určená iba na informovanie širokej verejnosti o realizácii projektu, ale aj pre akvizíciu účastníkov jednotlivých aktivít projektu. Preto sme jednotlivé nástroje a výstupy volili vzhľadom na ciele a cieľové skupiny. Pri realizácii publicity projektu budeme využívať viacero nástrojov a budeme sa snažiť predovšetkým o efektívnosť použitých nástrojov.

Nástroje na šírenie publicity:

Typy výstupov:

 • informačné články a televízne vstupy
 • tlačové konferencie
 • tlačové správy
 • pozvánky
 • internetové prezentácie
 • označenie technického vybavenia zakúpeného z prostriedkov finančného mechanizmu

3. obsah aktivity:

Publicita bude zameraná na dve cieľové skupiny. Prvou sú priami účastníci projektu, teda samotní ľudia s mentálnym postihnutím, ich rodičia a opatrovníci a druhou skupinou je verejnosť. Podľa toho, pre ktorú cieľovú skupinu je informácia určená, vyberieme obsah a typy publicity. Samozrejme, nevylučuje sa, že vo viacerých prípadoch pôjde o totožné obsahy aj formy.
Špecifické postavenie v publicite má samotný realizátor projektu, keďže okrem ním navrhovaných obsahov aktivity, musí dodržiavať isté pravidlá pri komunikácii s cieľovými skupinami publicity.
Prioritnou úlohou je pri všetkých printových výstupoch opatriť ich nasledujúcim textom a logami:

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.
Za printové materiály v rámci realizovaného projektu považujeme:

 • Pozvánky na podujatia
 • Prihlášky na podujatia
 • Prezenčné listiny z podujatí
 • Označenia miestností, kde realizácia projektu prebieha
 • Letáky
 • Informačné materiály
 • Publikácie
 • Informácie na webe
 • Tlačové správy

V rámci mediálnych vstupov v rádiách a televíziách by mala takisto odznieť informácia o donoroch projektu. Avšak keďže v rámci aktivity nie sú vyčlenené finančné prostriedky na informovanie o realizácii projektu touto formou, môže sa stať, že média odmietnu túto informáciu uverejniť s odôvodnením, že ju považujú za reklamu. Z tohto dôvodu táto informácia nemusí nevyhnutné odznieť.

Publicita smerom k priamym účastníkom projektu

Obsah: pre túto cieľovú skupinu je dôležité poskytovať aktuálne informácie o realizovanom projekte. Ide o informácie o aktuálnych podujatiach, zmenách v termínoch a o dosiahnutých výsledkoch. Nevyhnutnou súčasťou obsahu je aj informovanie cieľovej skupiny o donorovi projektu.

Typy výstupov:

 • všeobecné informácie o projekte na webovej stránke realizátora (a na webových stránkach, ktoré spravuje)
 • informácie o pripravovaných podujatiach na webovej stránke realizátora
 • pozvánky na pripravované podujatia (na webe aj v printovej verzii)
 • prihlášky na pripravované podujatia (na webe aj v printovej verzii)
 • fotodokumentácia z realizovaných podujatí (na webe)

Publicita smerom k verejnosti

Obsah: keďže cieľom publicity je informovať čím širšiu verejnosť o problematike projektu, je potrebné koncipovať obsah aktivity tak, aby sme tento cieľ dosiahli. Chceme informovať predovšetkým o problémoch, s ktorými sa ľudia s mentálnym postihnutím stretávajú o možnostiach ich riešenia, ale aj o samotných aktivitách projektu. V rámci tohto obsahu hovoríme aj o odbornej verejnosti, ktorá by mala priamo participovať na niektorých aktivitách projektu.

Typy výstupov:

 • všeobecné informácie o projekte na webovej stránke realizátora (a na webových stránkach, ktoré spravuje)
 • informácie o projekte prostredníctvom tlačových správ
 • pozvánky na pripravované podujatia, ak sú určené pre verejnosť (na webe aj v printovej verzii)
 • prihlášky na pripravované podujatia, ak sú určené pre verejnosť (na webe aj v printovej verzii)
 • mediálne vstupy v televízii, rádiu a printových médiách

4. internetový portál realizátora projektu

Ako hlavný informačný kanál v rámci realizácie projektu budeme používať webovú stránku realizátora (a stránky, ktoré spravuje). Navrhovaná štruktúra webu:

V rámci internetovej stránky realizátora vznikne samostatná sekcia pod názvom Projekt Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím,
následne sa dostaneme do možnosti výberu:

o projekte
      - východiská projektu
      - ciele projektu
      - aktivity projektu
aktuálne informácie o projekte
výstupy projektu
tlačové správy
fotogaléria
kontakty

5. spôsob realizácie aktivity publicita:

Tvorba webovej platformy
Zodpovednosť: Marián Horanič, správca webovej stránky, administrátor: Mgr. Zuzana Kolláriková.

Napĺňanie webovej platformy

Webová platforma sa bude napĺňať priebežne počas celej doby realizácie projektu. Materiály a podklady k napĺňaniu budú poskytovať a pripravovať manažéri jednotlivých aktivít projektu. Manažéri poskytnú materiály a informácie o pripravovaných podujatiach najmenej 14 dní pred ich očakávaným uverejnením. Pokiaľ je to možné, manažéri budú zodpovední aj za výrobu fotodokumentácie z realizovaných podujatí. Za úpravu a zverejnenie materiálov bude zodpovední manažér aktivity Publicita.

Zodpovednosť: Marián Horanič, manažéri jednotlivých aktivít projektu, správca webovej stránky

Tvorba tlačených materiálov

Obsahovo budú tlačené materiály pripravovať manažéri jednotlivých aktivít. Ich tvorbu budú komunikovať s manažérom aktivity Publicita. Manažér aktivity Publicita bude zodpovedný za ich vizuálne spracovanie. V prípade materiálov typu pozvánka, prihláška,... poskytnú manažéri jednotlivých aktivít ich obsah najmenej 15 dní pred očakávaným zverejnením. V prípade letákov a publikácií poskytnú ich obsah najmenej 30 dní pred ich očakávaným publikovaním.

Zodpovednosť: Marián Horanič, manažéri jednotlivých aktivít projektu.

 

Správu spracovala: Mgr. Iveta Mišová, v správe sú použité podklady od koordinátorov a zodpovedných osôb za jednotlivé aktivity.
Jún, 2009

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line