Font Size

Layout

Cpanel

Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať

1. júna 2012 začalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR realizovať projekt "Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať". Projekt podporila Nadácia Tatrabanky. Potrvá do 30. novembra 2012.

O projekte

Cieľ projektu:

Zámerom projektu je presadzovanie, podpora a ochrana práv ľudí s mentálnym postihnutím. Aktivity projektu sú zamerané na vzdelávanie a prípravu tejto skupiny osôb tak, aby svoje práva poznali, vedeli obhajovať a poznali aj spôsoby a metódy, ako ich uplatňovať v praxi. Obsah projektu je koncipovaný predovšetkým v súlade s Článkom 12 Rovnosť pred zákonom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Druhú časť projektu tvorí odborná pomoc rodičom, ktorí zohrávajú dôležitú a aktívnu rolu pri presadzovaní ľudských práv svojich detí.

Aktivity projektu:

 •  Príprava vzdelávacích kurzov a poradenských obsahov pre ľudí s mentálnym postihnutím

  Obsahy kurzov budú zamerané na sprostredkovanie potrebných informácií o ľudských právach, legislatívnych dokumentoch (napr. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím), ale aj na simuláciu praktických situácií, s ktorými sa ľudia s mentálnym postihnutím môžu stretnúť. V neposlednom rade tu budú aj potrebné informácie o inštitúciách, ktorých úlohou je chrániť ľudské práva a dohliadať na ich dodržiavanie. To všetko vo forme, ktorá je prístupná a zrozumiteľná pre ľudí s mentálnym postihnutím.

  Ďalšou časťou tejto aktivity je vytvorenie poradenského manuálu. Bude určený odborníkom, ktorí poskytujú špecializované sociálne a sociálno-právne poradenstvo pre ľudí s mentálnym postihnutím. Jeho obsahom bude sumár otázok a odpovedí, ktoré sú najčastejšie a relevantné v súvislosti s problematikou dodržiavania ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím.

 •  Realizácia vzdelávacích kurzov pre ľudí s mentálnym postihnutím

  V rámci tejto aktivity zrealizujeme vzdelávanie pre 30 ľudí s mentálnym postihnutím (3 skupiny po 10 ľudí) z Bratislavského kraja. Kurzy budú mať podobu pravidelného skupinového stretávania týchto ľudí so skúsenými odborníkmi/lektormi.

Cieľové skupiny:

 Ľudia s mentálnym postihnutím sú jednou z najviac ohrozených skupín  v dodržiavaní ich ľudských práv. Momentálne neexistuje systémová podpora vzdelávania v dostupnej a zrozumiteľnej forme. Absolvovaním vzdelávania v dostupnej forme získajú potrebnú podporu a nové vedomosti a zručnosti z oblasti ľudských práv. Získajú nielen teoretický základ, ale aj nácvik praktických situácií a riešení problémov, s ktorými sa môžu stretnúť.

 Rodičia často nepoznajú relevantnú legislatívu v oblasti ľudských práv ľudí s mentálnym postihnutím, ale najmä nepoznajú nástroje, ktoré pomáhajú jej implementácii. Na web stránke nájdu nielen potrebné dokumenty z oblasti ľudských práv, ale aj príklady dobrej praxe riešenia rôznych situácií.

Poradenský manuál

Vďaka projektu Svoje práva chcem poznať, obhajovať a presadzovať sa nám podarilo vypracovať manuál pre odborníkov v oblasti poradenstva pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý sme nazvali Poradenské minimum. Manuál čoskoro vyjde v tlačenej forme, jeho online verzia už je na svete:

Poradenské minimum

 

 

Ďakujeme Nadácii Tatrabanky, že nám umožnila vytvoriť tento užitočný materiál.

Fotogaléria

Fotogalériu môžete nájsť TU.

Projekt podporila:

Sme dospelí, zvládneme to!

Nadácia Tatra banky podporila projekt Sme dospelí, zvládneme to!  sumou 500,- €. Realizácia  začala v júli a bude trvať do konca roka 2013. Ide o podporný projekt k vzdelávacím aktivitám, ktoré prebiehajú v rámci projektov Cesty k samostatnosti (blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko slovenskej spolupráce realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi Nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou) a Divadlo Pozrite sa! (s finančnou podporou Ministerstva kultúry).

Cieľom projektu je podporiť rozvoj životných zručností ľudí s mentálnym postihnutím. Ľudia s mentálnym postihnutím sa cez projekt vzdelávajú prostredníctvom špecifických špeciálno pedagogických metód. Vzdelávanie zohľadňuje ich špecifiká v spôsobe a tempe prijímania informácií, v motivačných metódach, v spôsobe a rozsahu použitia metodických a didaktických pomôcok. Obsahy sú konkrétne nastavené na rôzne životné situácie a na to, aby sa ich naučili zvládať.

V rámci prebehli a prebiehajú nasledujúce vzdelávacie kurzy:

 •  Čakám návštevu kamaráta/kamarátky
  Účastníci kurzu si posilnili samostatnosť a autonómiu, oboznámili sa s tým, čo všetko obnáša očakávaná návšteva, príprava na ňu a samotná realizácia. V rámci vzdelávania prebrali témy ako napr. poriadok, upratovanie, hygiena v domácnosti, úprava prostredia, spôsob prípravy jednoduchých jedál a nápojov, starostlivosť o zovňajšok, možné očakávania návštevy. Jednotlivé témy boli prezentované teoretickými vstupmi lektorov a praktickými nácvikmi jednotlivých situácií. Kurz absolvovalo 12 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím z celého Slovenska.

 •  Zaži prírodu všetkými zmyslami
  V tomto kurze sa účastníci venovali tomu, ako spoznávať prírodu a využiť pri tom všetky zmysly. Obsah bol  venovaný základnému členeniu prírody (živá, neživá), rozdeleniu živej prírody na rastliny a živočíchy, základným spôsobom ochrany prírody, zásadám bezpečnosti v prírode. Okrem toho mali účastníci možnosť formou rolových hier priamo trénovať rôzne situácie, ktoré v prírode a jej spoznávaní môžu nastať. Kurz absolvovalo 12 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím z celého Slovenska.

 •  Hudobno dramatický kurz Pozrite sa!
  Uvedený kurz poskytuje priestor na to, aby si účastníci rôzne situácie a úlohy skúsili formou dramatizácie a zároveň rozvinuli svoj talent a nadanie. Pri prezentovaní  krátkych dramatizácií dochádza k rôznym situáciám (humorným, ale aj konfliktným), ktoré vytvárajú vynikajúcu východiskovú situáciu pre odbornú prácu v oblasti rozvoja životných a komunikačných zručností. (komunikačné formy a stratégie, spôsoby riešenia konfliktov, zvládanie emócií, rozvoj abstraktného myslenia,...). Ide o dôležité aspekty tohto kurzu, keďže práve takýto typ zručností má mimoriadny význam a vplyv na posilnenie autonómie človeka s mentálnym postihnutím. Súčasťou kurzu je nácvik krátkeho hudobno dramatického  predstavenia pre verejnosť. Keďže ide o dlhodobý dochádzkový kurz, je určený pre ľudí z Bratislavy a blízkeho okolia. Zúčastňovať sa ho bude 10 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

 

Aj my chceme žiť samostatne

ZPMP v SR poskytuje sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím.

Od 1.9.2013 realizujeme projekt Aj my chceme žiť samostatne, ktorý podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Prostredníctvom projektu zabezpečíme nevyhnutnú asistenčnú službu pre klientov s mentálnym postihnutím, ktorí bývajú v trojizbovom byte, starajú sa o chod domácnosti a aktívne trávia svoj voľný čas. Zabezpečíme školenia pre bytových asistentov. Veríme, že realizáciou projektu sa nám podarí zvýšiť povedomie verejnosti o živote ľudí s mentálnym postihnutím, prostredníctvom Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7.11.2013.   

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 227 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Projekty Ukončené projekty