Font Size

Layout

Cpanel

Máme komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím: je ňou JUDr. Zuzana Stavrovská

Zákon č. 176/2015 Z.z komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25.06.2015, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015.

Národná rada SR Vás dňa 02.12.2015 Vás zvolila za historicky prvú Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. Prečo ste prijali kandidatúru na túto pozíciu a v čom vidíte svoju úlohu ?

Dostala som dôveru reprezentatívnych organizácií obhajujúcich práva ľudí so zdravotným postihnutím a preto som prijala kandidatúru s veľkou úctou k ľuďom so zdravotným postihnutím. Môj záujem vykonávať túto funkciu je vyústením mojich doterajších aktivít v oblasti obhajoby práv a právom chránených záujmov ľudí so zdravotným postihnutím. Vidím veľkú možnosť túto prácu vykonávať v oveľa širšom rozsahu, túto problematiku poznám, vykonávam ako dobrovoľník desiatky rokov,  ako advokátka 14 rokov, priamo denne riešim obhajobu ľudí so zdravotným postihnutím. Táto oblasť je mi veľmi blízka, ako advokátke sa mi podarilo dosiahnuť niekoľko významných rozhodnutí.

Vidím tiež veľkú možnosť vytvoriť aj systémové zastrešenie obhajoby ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím, pritom je nevyhnutné vychádzať z doterajších aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti obhajoby práv ľudí so zdravotným postihnutím a z potrieb ľudí so zdravotným postihnutím.

Čo považujete za prioritné vo vašej funkcii?

Za prioritu považujem odstránenie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a neochote riešiť čo najempatickejším spôsobom životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím, tak aby sa čo najviac tieto podmienky priblížili životným podmienkam ľuďom bez zdravotného postihnutia. Snažiť sa o zmenu názoru spoločnosti, pôsobiť na zmenu predsudkov o ľuďoch so zdravotným postihnutím, ktorí sú zaškatuľkovaní a onálepkovaní určitými historicky vytvorenými pravidlami.

Významným považujem tiež pomáhať prekonávať bariéry na všetkých úrovniach, či už sú to hmotné prekážky, digitálne technológie, prístupnosti v doprave, stavieb informácií a rovnocenných príležitostí uplatniť sa v spoločenskom živote vrátane vzdelávania a zamestnávania.

Problém vidím tiež v tom, že sa ľuďom so zdravotným postihnutím neprimerane zasahuje do ich existencie nepriaznivými rozhodnutiami, nezohľadňujúcimi ich reálny a skutočný status.

Kto je ten Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím? Aké je jeho postavenie?

Komisár sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a opčný protokol).

Vzhľadom na skutočnosť, že komisár sa podieľa na ochrane práv podporou a presadzovaním práv osobitne zaručených špecifickým skupinám, ktorými sú osoby so zdravotným postihnutím, medzinárodnými dohovormi, jeho nezávislosť okrem iného spočíva aj v tom, že orgány verejnej moci nemôžu zasiahnuť do výkonu jeho pôsobnosti či oprávnení. Bude výlučne na komisárovi kedy a ako uplatní svoju právomoc vymedzenú týmto zákonom – pri výkone svojej funkcie je nezávislý a svoje oprávnenia vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis zveruje kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv (napríklad verejný ochranca práv, prokurátor).

Kto sa môže na vás obrátiť a s akými podnetmi?

Podľa § 8 ods.  3 zákona má každý právo obrátiť sa na komisára vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.

Na komisára sa môže obrátiť každá plnoletá fyzická osoba, a to ja tá, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo bola spôsobilosti na právne úkony pozbavená a to aj bez vedomia svojho zákonného zástupcu, priamo sama alebo prostredníctvom inej osoby. Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím rovnako ako na komisára pre deti.

Aké sú kompetencie komisára?

Komisár napríklad:

  • posudzuje dodržiavania ľudských práv,
  • monitoruje dodržiavanie ľudských práv osoby so zdravotným postihnutím najmä vykonávaním nezávislého zisťovania, plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných,
  • organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv ľudí so zdravotným postihnutím,
  • môže pri vybavovaní podnetu aj z vlastnej iniciatívy požadovať od subjektov informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania ľudských práv,
  • navrhuje prostriedky nápravy,
  • vydáva stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a vyjadrenia vo veciach, ktoré posudzoval na základe podnetu,
  • predkladá oznámenia v mene osoby so zdravotným postihnutím,
  • zúčastňuje sa súdneho konania z pozície „dohľadu“ - ochrancu práv ľudí so zdravotným postihnutím, má oprávnenie zúčastniť sa konania na súde.

Významná je tiež úloha komisára pri zisťovaní všetkých skutočností, údajov na účely posúdenia dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím, vrátane fotokópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov a zvukovo-obrazových  záznamov. Za tým účelom je komisár oprávnený hovoriť s osobou so zdravotným postihnutím aj keď je umiestnená napr. vo väzbe, je v ochrannom liečení alebo ústavnom liečení alebo v mieste, kde sa nachádza ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie a iné.

Na komisára sa má právo obrátiť každý kto sa domnieva, že boli porušené alebo ohrozené práva, na ktorých ochrane a presadzovaní sa komisár podieľa.

Podnet bude možné podať písomne alebo osobne, alebo telefaxom alebo elektronicky na webovej stránke komisára, ktorá sa pripravuje. Podrobnosti o postupe pri vybavovaní podnetu sú upravené v zákone v § 21 až § 28 zákona. Pri styku s komisárom má fyzická osoba právo používať svoj materinský jazyk a má právo na komunikáciu pre ňu v prístupnej forme. Prístupnou formou komunikácie sa rozumejú najmä posunkové jazyky, Braillovo písmo, augmentatívna a alternatívna komunikácia, ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby a formy komunikácie, pričom   náklady spojené napr. s tlmočeným znáša úrad komisára.

Podstatné je, že podaním podnetu sa začína celá aktivizácia úkonov vybavovania podnetu, vrátane výzvy na doplnenie nejasného alebo neúplného podania, vyžiadania si podkladov od dotknutých orgánov a právnických osôb, vybavenia podnetu vyjadrením alebo poučením o správnom postupe alebo aj odložením podnetu ak vec nepatrí do pôsobnosti komisára alebo ak sú splnené podmienky na jeho odloženie v § 22 ods. 1 psím. b)  a ods. 2 zákona.

Ak na základe preskúmania podnetu komisár dospeje k záveru, že právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru, o čom upovedomí podávateľa podnetu.

Výsledkom posúdenia podnetu je vyjadrenie bude vydávať komisár vyslovene len ako výsledok posudzovania dodržiavania práv v konkrétnych prípadoch. Takéto vyjadrenie je oznamované výlučne konkrétnym osobám (fyzickým aj právnickým), ktorých sa konanie komisára týkalo.

Komisár môže vydať aj stanovisko, ktoré má všeobecnejší charakter a toto môže vydať ku konkrétnym problémom, návrhom, situáciám vzhľadom na svoju povahu, toto stanovisko slúži ako prostriedok vyjadrenia sa komisára smerom k orgánom verejnej moci, právnickým aj fyzickým osobám  a k verejnosti. 

V prípadoch, ak vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do pôsobnosti komisára alebo nastanú iné taxatívne uvedené skutočnosti (napríklad koná ústavný súd alebo súd s výnimkou konania, ktorého sa komisár zúčastňuje podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi), ústavný súd alebo súd vo veci rozhodli, vec je alebo bola preskúmavaná prokuratúrou, pri späť vzatí podnetu, nebol daný súhlas s uvedením osobných údajov, podnet má závažné nedostatky, ktoré podávateľ neodstránil a nie je možné vo veci ďalej pokračovať,  komisár vec odloží.

Komisár posúdi okolnosti a dôvody odloženia podnetu (napr. komisár môže odložiť anonymný podnet, avšak predpokladá sa, že odloženie podnetu komisár dôsledne zváži a odloží napr. anonymný podnet, z ktorého nie je možné identifikovať toho, koho sa má podnet týkať). O odložení podnetu a o dôvodoch odloženia podnetu musí komisár upovedomiť podávateľa podnetu (okrem anonymného podania).

Aká je adresa úradu komisára, na ktorú môžu ľudia podávať podnet?

Ak sa chce človek obrátiť na komisára, potrebné je adresovať svoj podnet na Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Úrad bude v Bratislave. Podľa § 30 zákona je pre prvého komisára (prvé volebné obdobie, ktoré sa týka mňa ako prvej komisárky) určené šesť mesačné obdobie na vytvorenie úradu. V tomto období robím všetky prípravné kroky na vytvorenie úradu a začatie výkonu pôsobnosti. Pretože tento úrad neexistuje, zháňam priestory, zabezpečujem postupy na výberové konania pre zamestnancov a verejné obstarávanie hmotných prostriedkov na činnosť úradu.

Adresu a všetky kontakty na Úrad komisára určite oznámim všetkými dostupnými mediálnymi prostriedkami.

 

06.01.2016.     Zuzana Stavrovská

 

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Blog Máme komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím: je ňou JUDr. Zuzana Stavrovská