Font Size

Layout

Cpanel

Celoslovenský seminár „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím I“

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR organizuje  dňa 28.1.2010 v Bratislave v Hoteli Medium na Tomášikovej ul. 34 celoslovenský seminár so zahraničnou účasťou „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím“ ako súčasť rovnomenného projektu podporeného grantom z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Hlavným cieľom projektu, ktorý združenie realizuje od marca 2009 je podpora rovnakého prístupu k základným ľudským a občianskym právam a vytvorenie nástroja na minimalizáciu diskriminácie pri rozhodovaní ľudí s mentálnym postihnutím (nediskriminácie ľudí s mentálnym postihnutím). Čiastkovými cieľmi sú napr. zvýšenie povedomia ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín prostredníctvom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  ako nástroja na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, rozvíjanie ich kľúčových kompetencií, posilnenie kapacity rodičov, opatrovníkov, odborníkov a aktivistov miestnych združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, podpora diskusie o spôsobe zvyšovania účasti občanov s mentálnym postihnutím na aktívnom živote v spoločnosti a iniciovanie reformy opatrovníctva.

Hlavnými témami seminára budú Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,  proces ratifikácie a implementácie vo svete, v Európe a v Slovenskej republike, jeho význam pre život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny a čl. 12 dohovoru - rovnosť pred zákonom.
Účastníkmi seminára budú rodičia, odborníci a ľudia s mentálnym postihnutím (sebaobhajci), ktorí sa v rámci projektu dlhodobo vzdelávajú a nadobúdajú zručnosti a schopnosti obhajovať svoje práva. Ich pohľad na možnosti, ktoré im môže dohovor priniesť, bude na seminári  prezentovaný.

Na seminári budú predstavené výsledky z analýzy fungovania opatrovníctva osobám, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo tejto spôsobilosti boli pozbavení v celom rozsahu a z analýzy článku 12 so zameraním sa na hľadanie východísk pre koncepciu reformy opatrovníctva. Zároveň budú prednesené návrhy modelov: legislatívny rámec na podporované rozhodovanie, model procesných garancií súdneho konania zaručujúcich posúdenie „skutočných schopností osoby“, nástroje kontrolného mechanizmu opatrovníkov.  
 
Z výsledkov analýz vyplýva, že súčasný systém opatrovníctva je vážnym zásahom do integrity človeka, čím dochádza k jeho vylúčeniu nielen z rozhodovania, ale aj z účasti na živote spoločnosti. Konanie opatrovníka vedie k strate zvyšných schopností opatrovanca a k vychovávaniu skutočne nespôsobilých ľudí. Konanie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony je pre ľudí so zdravotným postihnutím kľúčové, často sa rozhoduje bez toho, že by bol účastník konania vypočutý, je možné rozhodnúť bez jeho vedomia, znalecký posudok psychiatra je spravidla jediným dôkazom v tomto konaní, rozsudok súdu sa často nedoručuje tomu o koho spôsobilosti na právne úkony sa rozhodovalo. Po takomto súdnom konaní je v praxi človek považovaný  za neschopného rozhodovať o čomkoľvek.  

Záujmy ľudí, ktoré majú ustanoveného opatrovníka, musia byť chránené a to hlavne preto, že práva a slobody týchto ľudí sú výrazne obmedzené. Často sa stáva, že opatrovník vôbec neskúma vôľu toho koho zastupuje. Ľuďom s mentálnym postihnutím je veľakrát upierané právo rozhodnúť sa kde a s kým budú bývať, ako budú nakladať so svojimi peniazmi a majetkom alebo dokonca právo na prácu. Tiež strata volebného práva zvyšuje ich politickú neviditeľnosť.

Reforma opatrovníctva, ktorú chce ZPMP v SR iniciovať a ktorú podporujú  i partnerské organizácie (Mental disability advocacy center (MDAC) Brno, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNĽSP), Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR), Liga za duševné zdravie, OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS), Občan a demokracia (OaD), OZ Inklúzia, Nezávislá platforma Sociofórum.) a zrušenie inštitútu úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, by malo zaistiť naplnenie textu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika podpísala.

 

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 107 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Fotogaléria Deň krivých zrkadiel Projekty Ukončené projekty Spoločne proti diskriminácii ľudí s ment. postihnutím Tlačové správy Celoslovenský seminár „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím I“