Font Size

Layout

Cpanel

Aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na zrozumiteľné informácie

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zrealizovalo dňa 21.8.2013 v Bratislave tlačovú konferenciu pod názvom Aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na zrozumiteľné informácie.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike dlhodobo presadzuje rovnosť ľudí s mentálnym postihnutím v prístupe k informáciám. V dnešnej dobe sú informácie kľúčom k spoločenskému a pracovnému uplatneniu. Je chybou domnievať sa, že ľudia s mentálnym postihnutím žiadne informácie nepotrebujú, a že pre nich nemajú praktický význam.

Význam informácií a informovanosti všetkých skupín obyvateľstva bol uznaný a stal sa v podstate legislatívnou normou na tej najvyššej úrovni.

Na Slovensku je od roku 2010 ratifikovaný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Dohovor). Ide o mimoriadne dôležitý dokument, ktoré význam spočíva predovšetkým v tom, že rieši komplexne všetky oblasti života a stanovuje pravidlá rovnakého zaobchádzania voči ľuďom so zdravotným postihnutím v krajinách, ktoré Dohovor ratifikovali.

Na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky je Dohovor medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred platnými zákonmi Slovenskej republiky. Znamená to teda, že na Slovensku by mali byť implementované opatrenia, ktoré by zabezpečovali dodržiavanie Dohovoru. Bohužiaľ, vo viacerých oblastiach, ktoré Dohovor upravuje, zatiaľ nenastali oproti minulosti žiadne zmeny.

Problémovou oblasťou je  prístupnosť informácií pre ľudí s mentálnym postihnutím. V Dohovore je riešená na viacerých miestach, ale najmä v článku č. 21:

Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup k informáciám

Jeho znenie je:

Zmluvné strany prijmú všetky príslušné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať právo na slobodu prejavu a presvedčenia vrátane slobody vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky na rovnakom základe s ostatnými, a to prostredníctvom všetkých foriem komunikácie podľa vlastného výberu, v zmysle definície uvedenej v článku 2 tohto dohovoru, a to aj tým, že

a) osobám so zdravotným postihnutím budú poskytovať informácie určené širokej verejnosti v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia, a to včas a bez dodatočných nákladov;

b) budú akceptovať a umožnia osobám so zdravotným postihnutím používať posunkové jazyky, Braillovo písmo, augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu, ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby a formáty komunikácie podľa ich vlastného výberu v oficiálnej komunikácii;

c) budú vyžadovať od súkromných subjektov, ktoré poskytujú služby širokej verejnosti okrem iného aj prostredníctvom internetu, aby osobám so zdravotným postihnutím poskytovali informácie a služby v prístupných a použiteľných formátoch;

d) budú nabádať prostriedky masovej komunikácie vrátane poskytovateľov informácií cez internet, aby svoje služby sprístupnili osobám so zdravotným postihnutím;

e) budú uznávať a podporovať používanie posunkových jazykov.

Aj keď v posledných rokoch môžeme pozorovať isté pozitívne zmeny v oblasti sprístupňovania informácií, ide spravidla o snahy sprístupňovať weby, či tlačené texty pre ľudí so zrakovým postihnutím v Braillovom písme, alebo o poskytovanie všetkých informácií v tlačenej/písomnej podobe pre potreby ľudí so sluchovým postihnutím.

Ľudia s mentálnym postihnutím nie sú zahrnutí do týchto snáh. Pritom aj oni majú špecifické obmedzenia pri spracovaní a používaní informácií.

Preto sme sa rozhodli, že problém prístupnosti informácií a celoživotného vzdelávania (ktoré s informáciami úzko súvisí) začneme aktívne riešiť a začneme ho aj diskutovať s relevantnými inštitúciami.

Ako sa uvádza v Dohovore, Slovensko sa zaviazalo nabádať prostriedky masovej komunikácie, aby svoje služby sprístupnili osobám so zdravotným postihnutím. Toto sa doteraz na Slovensku nedeje. ZPMP v SR preto iniciovalo tlačovú konferenciu pre dominantných poskytovateľov informácií v slovenskom mediálnom priestore.

Od roku 2011 sa ZPMP v SR spolupodieľa na realizácii medzinárodného projektu Pathways II.: Vytváranie ciest k celoživotnému vzdelávaniu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý podporila Európska únia prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania.

Výstupom tohto projektu je aj brožúra Informácie pre všetkých : Európske pravidlá tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácii.

Brožúra záujemcom pomôže pri zorientovaní sa v tom, čo to vlastne ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie sú, aký význam majú pre ľudí s mentálnym postihnutím a ako takéto informácie vytvoriť.

Okrem toho sme vytvorili aj kontrolný zoznam (checklist), prostredníctvom ktorého je možné online si overiť, nakoľko je vytvorený text prístupný a zrozumiteľný ľuďom s mentálnym postihnutím. Brožúra aj kontrolný zoznam sú umiestnenie na webe: http://zpmpvsr.sk/index.php/pathways-ii#výstupy

Našim cieľom a zámerom je, aby jednotlivé média začali uplatňovať princípy tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných informácií vo svojej práci. ZPMP v SR rado poskytne v tomto procese pomoc (podľa individuálnych požiadaviek a dohody s médiami).

Zrozumiteľné a prístupné informácie sú základom pre celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím. S tým súvisí jeden veľmi dôležitý fakt: na Slovensku neexistuje žiadna systematická podpora pre tvorbu a realizáciu vzdelávacích kurzov pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Jednotlivé kurzy, ktoré sú určené pre širokú verejnosť nie sú prístupné a zrozumiteľné pre ľudí s mentálnym postihnutím. Aj tu je teda situácia na Slovensku vo výraznom rozpore so znením Dohovoru, článok 24 Vzdelávanie.

ZPMP v SR v tejto veci aj napriek tomu, že systémová podpora pre túto problematiku neexistuje, vyvíja aktivity, ktoré by situáciu mohli pozitívne ovplyvniť. Prostredníctvom projektu Cesty k samostatnosti, ktorý je podporený  z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme vyškolili 11 lektorov pre vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Vzdelávanie prebiehalo pod odbornou garanciou nemeckých odborníkov z inštitútu pre vzdelávanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v organizácii Lebenshilfe.

Prostredníctvom vyškolených lektorov chceme započať systematickú činnosť vo vzdelávaní dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Slovensko si nárokuje miesto vo vyspelej Európe. Vyspelosť krajiny môžeme merať aj prístupom spoločnosti k najzraniteľnejším skupinám. Ľudia s mentálnym postihnutím jednou z najzraniteľnejších skupín rozhodne sú. Pokiaľ spoločnosť robí všetko preto, aby sa tieto skupiny nemuseli cítiť zraniteľné, je na správnej ceste. Na Slovensku už možno vieme, kadiaľ táto cesta vedie, ale rozhodne sme na ňu ako spoločnosť ešte nevykročili.

Príkladom môže byť aj nedávna petičná akcia občanov Zlatých Moraviec, ktorí sa postavili proti nasťahovaniu skupiny dvanástich ľudí s mentálnym postihnutím na jednu z ulíc v tomto meste.

V procese implementácie nielen Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale aj všeobecných princípov rovnosti a nediskriminácie môžu média zohrať kľúčovú rolu. Preto sa spoliehame, že preberú kus zodpovednosti a budú uplatňovať základné poslanie žurnalistiky – prinášať objektívne, zrozumiteľné a prístupne informácie pre každého, ľudí s mentálnym postihnutím nevynímajúc.

 

Bratislava, 21. august 2013

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Marián Horanič 0903 244 553, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Iveta Mišová 0905 709 557, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková 0905 652 110, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

               

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 142 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Vzdelávanie Konferencie Aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na zrozumiteľné informácie