Font Size

Layout

Cpanel

Sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím v krízovej situácii

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo v dňoch 23. - 24. 4. 2008 v Bratislave konferenciu „Sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím v krízovej situácii“, ako súčasť projektu „Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím“,  podporeného ESF IS EQUAL.

 

Na konferencii sa zišli ľudia s mentálnym postihnutím, rodičia, odborníci, zástupcovia štátnej a verejnej správy, zamestnanci domovov sociálnych služieb, zástupcovia mimovládnych organizácií. Hlavným cieľom konferencie bola diskusia o dôležitosti všetkých podporných nástrojov, ktoré uľahčujú začlenenie a dávajú príležitosť na sebarealizáciu a plnohodnotný život občanov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a ktoré môžu zabrániť sociálnej exklúzii. Účastníci diskutovali o potrebe nových foriem služieb, o potrebe individuálneho prístupu ku klientovi, o potrebe multidisciplinárneho prístupu. Dôležitou témou boli návrhy zákona o sociálnych službách a potreba návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane dospelých, ktorí si nedokážu sami chrániť svoje práva a záujmy. Účastníci prijali nasledovné závery: 

Účastníci konferencie konštatujú:

Bez poskytovania adekvátnej podpory a služieb majú ľudia s mentálnym postihnutím ťažkosti so začlenením, sociálnou inklúziou:

 • Chýba terénna sociálna práca, vyhľadávanie rodín s členom s mentálnym postihnutím.
 • Máme málo centier včasnej diagnostiky a terapie, chýbajú rehabilitačné služby do rodiny v rannom veku dieťaťa.
 • Evidujeme nedostatok opatrovateľských, prepravných služieb, zariadení sociálnych služieb so vzdelávacími programami pre ľudí s ťažkým a viacnásobným postihnutím, chránených a podporovaných bývaní podľa stupňa odkázanosti občana.

Chýbajú:

 • Penzióny pre geriatrických ľudí s mentálnym postihnutím.
 • Podporné a odľahčujúce služby pre rodinu.
 • Terénna zdravotnícka služba do rodín s občanom s veľmi ťažkým postihnutím.
 • Agentúry osobnej asistencie.
 • Odborné zdravotnícke služby psychiatrické, sexuologické.
 • Centrá krízovej intervencie, špecializované SOS služby denné aj pobytové pre ľudí v kríze s vyškoleným odborným personálom.

Účastníci konferencie vyzývajú kompetentné orgány na riešenie situácie občanov s ťažkým a viacnásobným postihnutím:

Aj osoby odkázané na pomoc inej osoby sa môžu dostať do krízovej životnej situácie a mať potrebu krízovej intervencie, rovnako,  ako osoby nachádzajúce sa v krízovej sociálnej situácii, môžu vyžadovať dlhodobú podporu a monitoring, aby nedochádzalo k recidívam.

Je potrebný nový prístup, a to: 

 • Dlhodobá individuálna práca s klientom, ktorá reaguje na všetky jeho problémy.
 • Tímový multidisciplinárny prístup.
 • Kľúčový pracovník.
 • Case manager (prípadový manažér).

Účastníci konferencie vítajú Programové priority odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja a to v súvislosti s témou konferencie najmä:

 • Analyzovať skutočné potreby občanov v oblasti sociálnych služieb na úrovni BSK.
 • Návrh zriadenia Centra komunitnej rehabilitácie pre občanov s kombinovanými postihnutiami. Zriadiť Centrum komunitnej rehabilitácie pre najťažšie zdravotné postihnutia, kombinované typy postihnutí, na základe výstupov výskumu a spracovanej analýzy s potvrdeným nedostatkom tohto typu služby v regióne.
 • Vybudovať systém sociálnych služieb pre občanov s diagnostikovaným psychiatrickým ochorením.
 • Vybudovať systém sociálnych služieb pre deti a dospelých s autizmom.
 • Iniciovať zmeny v legislatíve pre riešenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (hlavne týždenné a celoročné DSS).

Účastníci konferencie vyzývajú Vládu SR k ratifikácii Dohovoru o právach osôb s zdravotným postihnutím. Vyzývajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo spravodlivosti SR k prijatiu legislatívneho rámca - zákona o sociálnoprávnej ochrane dospelých, finančného a politického rámca pre komunitné zdroje na pomoc jednotlivcom, sieťam a tretím stranám. K jeho vytvoreniu by mali slúžiť tieto hlavné princípy:

 • prijať také opatrenia, aby poskytli zraniteľným ľuďom podporu a ochranu, ak je nevyhnutná,
 • nevykonávať žiadnu intervenciu, ak nie je nutná s ohľadom na potreby a individuálnu situáciu zraniteľnej osoby, vrátane toho, či je pravdepodobné, že táto osoba zvýši alebo znova získa svoju spôsobilosť,
 • brať ohľad na potrebu rešpektovať právo na dôstojnosť, telesnú integritu, súkromie a autonómiu postihnutej osoby,
 • uvedený návrh zákona platí len pre ľudí nad 18 rokov. Zraniteľná osoba musí mať výsostné právo na svoju spôsobilosť je definovaná ako „schopnosť pochopiť povahu a následky rozhodnutia v kontexte existujúcich možností výberu v čase prijímania rozhodnutia,
 • zabezpečiť ochranu občianskej a trestnej zodpovednosti pre opatrovateľov a profesionálov prijímajúcich rozhodnutia za dospelých, o ktorých sa opodstatnene domnievajú, že nie sú spôsobilí dať súhlas, za predpokladu, že prijali toto rozhodnutie s ohľadom na vyššie uvedené hlavné zásady,
 • vytvoriť opatrenia na ochranu proti zneužívaniu a využívaniu zraniteľných ľudí,
 • zaistiť sebaobhajovanie, ako kľúčovú úlohu organizácií,
 • zaistiť zraniteľným ľuďom a ich rodinám spoluúčasť na presadzovaní zmeny,
 • vytvoriť nástroje a zdroje pre zákonom určené subjekty – adekvátne financovanie pre subjekty, ktoré budú zabezpečovať aplikáciu zákona v praxi.

Účastníci konferencie žiadajú samosprávne kraje zlepšiť financovanie občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby a poradenstvo pre občanov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Tieto služby sú veľmi nedostatkové, potrebné a organizácie, ktoré ich poskytujú, preberajú na svoje plecia zodpovednosť.

Stiahnite si závery a prezentácie z konferencie vo formáte .pdf:

- Závery z konferencie
- Krízová intervencia verzus dlhodobá starostlivosť
  (Helena Woleková, Nadácia Socia)
- Návrh zákona o sociálnych službách
  (Lýdia Brichtová, Eva Zaujecová, MPSVR SR)
- Rozmanitosť a dostupnosť sociálnych služieb z pohľadu regiónu BSK
  (Miluša Budayová, Ivana Vanácka, BSK)
- Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu zamestnanosti občanov s MP
  (Iveta Mišová, Marián Horanič, ZPMP v SR)
- Prípadová štúdia - človek s MP v MVO
  (Silvia Kubanková, ZPMP v SR)
- Prípadová štúdia - človek s MP v DSS
  (Eva Števková)

     Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.

                                  

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 112 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Vzdelávanie Konferencie Sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím v krízovej situácii