Sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím v krízovej situácii

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo v dňoch 23. - 24. 4. 2008 v Bratislave konferenciu „Sociálne služby pre ľudí s mentálnym postihnutím v krízovej situácii“, ako súčasť projektu „Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím“,  podporeného ESF IS EQUAL.

 

Na konferencii sa zišli ľudia s mentálnym postihnutím, rodičia, odborníci, zástupcovia štátnej a verejnej správy, zamestnanci domovov sociálnych služieb, zástupcovia mimovládnych organizácií. Hlavným cieľom konferencie bola diskusia o dôležitosti všetkých podporných nástrojov, ktoré uľahčujú začlenenie a dávajú príležitosť na sebarealizáciu a plnohodnotný život občanov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a ktoré môžu zabrániť sociálnej exklúzii. Účastníci diskutovali o potrebe nových foriem služieb, o potrebe individuálneho prístupu ku klientovi, o potrebe multidisciplinárneho prístupu. Dôležitou témou boli návrhy zákona o sociálnych službách a potreba návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane dospelých, ktorí si nedokážu sami chrániť svoje práva a záujmy. Účastníci prijali nasledovné závery: 

Účastníci konferencie konštatujú:

Bez poskytovania adekvátnej podpory a služieb majú ľudia s mentálnym postihnutím ťažkosti so začlenením, sociálnou inklúziou:

Chýbajú:

Účastníci konferencie vyzývajú kompetentné orgány na riešenie situácie občanov s ťažkým a viacnásobným postihnutím:

Aj osoby odkázané na pomoc inej osoby sa môžu dostať do krízovej životnej situácie a mať potrebu krízovej intervencie, rovnako,  ako osoby nachádzajúce sa v krízovej sociálnej situácii, môžu vyžadovať dlhodobú podporu a monitoring, aby nedochádzalo k recidívam.

Je potrebný nový prístup, a to: 

Účastníci konferencie vítajú Programové priority odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja a to v súvislosti s témou konferencie najmä:

Účastníci konferencie vyzývajú Vládu SR k ratifikácii Dohovoru o právach osôb s zdravotným postihnutím. Vyzývajú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo spravodlivosti SR k prijatiu legislatívneho rámca - zákona o sociálnoprávnej ochrane dospelých, finančného a politického rámca pre komunitné zdroje na pomoc jednotlivcom, sieťam a tretím stranám. K jeho vytvoreniu by mali slúžiť tieto hlavné princípy:

Účastníci konferencie žiadajú samosprávne kraje zlepšiť financovanie občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby a poradenstvo pre občanov s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Tieto služby sú veľmi nedostatkové, potrebné a organizácie, ktoré ich poskytujú, preberajú na svoje plecia zodpovednosť.

Stiahnite si závery a prezentácie z konferencie vo formáte .pdf:

- Závery z konferencie
- Krízová intervencia verzus dlhodobá starostlivosť
  (Helena Woleková, Nadácia Socia)
- Návrh zákona o sociálnych službách
  (Lýdia Brichtová, Eva Zaujecová, MPSVR SR)
- Rozmanitosť a dostupnosť sociálnych služieb z pohľadu regiónu BSK
  (Miluša Budayová, Ivana Vanácka, BSK)
- Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu zamestnanosti občanov s MP
  (Iveta Mišová, Marián Horanič, ZPMP v SR)
- Prípadová štúdia - človek s MP v MVO
  (Silvia Kubanková, ZPMP v SR)
- Prípadová štúdia - človek s MP v DSS
  (Eva Števková)

     Európska únia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.